Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 
Als je bij Little Miss Juliette een bestelling plaatst, ben je akkoord gegaan met de volgende voorwaarden.

1. Prijzen 
1.1 Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro’s en exclusief verzendkosten.

1.2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website van Little Miss Juliette zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd. Little Miss Juliette is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.

1.3 Betaling
Bij een bestelling dien je altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina.

2. Verzending 
2.1 Verzending via DHL
Little Miss Juliette verzendt artikelen via de pakketservice van DHL. Mocht je niet thuis zijn dan zul je een notitie in je brievenbus vinden waarin aangegeven is dat het pakketje eventueel bij de buren is afgegeven. De postbode biedt jouw pakketje 2 keer aan. Je hoeft hiervoor geen handtekening te zetten of je te legitimeren. Ben je allebei de keren niet thuis? Dan kun je het pakketje ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. De postbode laat een briefje achter waarop je precies kunt zien waar dat is.

2.2 Verzendkosten
Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan je vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en het land van bestemming. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald. Houd voor acties de website in de gaten. Regelmatig verzenden wij de artikelen gratis. Verzendkosten voor het buitenland zijn op aanvraag: gelieve contact op te nemen via webstore@littlemissjuliette.com. De verzendkosten bestaan niet alleen uit de frankeerkosten. Andere kosten zoals het in orde maken van de bestelling en het pakket zelf vallen hier ook onder.


In Nederland bedragen de standaard verzendkosten 5,50 euro per pakket.

3. Bestellingen 
3.1 Verwerken van bestellingen
Op het moment dat je de bestelling plaatst, wordt je bestelling in ontvangst genomen. Je ontvangt altijd een bevestiging van de bestelling per e-mail. Hierop vind je het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten en de betalingsgegevens. Deze e-mail is enkel een bevestiging van de betaling via Ideal of creditcard. Je hoeft het geld dus niet meer over te maken. In de bevestigingsmail staat ook een ‘track en trace’ nummer, zodat je de verzending van het pakketje zelf kan volgen. De bestelde artikelen blijven eigendom van Little Miss Juliette tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

3.2 Afhandelingbestelling
De bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. De site wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, maar het kan incidenteel voorkomen dat een artikel al gereserveerd is omdat iemand je net voor was. Wanneer dit het geval is, sturen we altijd een bericht. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld. Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening.  
Indien je zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening. 

Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Little Miss Juliette te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd. 

Bezorging 
4.1 Bezorging 
Wij streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling te verwerken en te verzenden. Bestellingen die vóór 14.00 uur geplaatst worden, verzenden we normaliter dezelfde dag mits ze voorradig zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor bij DHL zoekgeraakte stukken en of pakjes. Gaat er echter onverhoopt iets mis of duurt de levering erg lang, neem dan contact met ons op.

4.2 Complete bestelling
Indien je bestelling meerdere artikelen omvat en deze niet allemaal voorradig zijn, worden zij pas verstuurd wanneer de bestelling helemaal compleet is. 

4.3 Transportrisico’s
Gedurende het transport van de artikelen zal Little Miss Juliette het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de artikelen. Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op jou overgaan. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor wat er met de artikelen gebeurt.

5. Gegevens 
5.1 Privacy
Little Miss Juliette garandeert dat al je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder jouw toestemming. 

5.2 Intern gebruik
Little Miss Juliette zal je gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met je heeft gesloten na te kunnen komen en/of jouw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan je e-mailadres worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor jou aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij je daarvoor geen toestemming hebt gegeven.

6. Ruilen en retourneren
Little Miss Juliette garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. 

6.1 Zichttermijn
Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Little Miss Juliette zal dan binnen 30 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes. 

6.2 Ruilen
Ruilen behoort tot de mogelijkheid mits het kledingstuk in de oorspronkelijke staat (dus met de kaartjes eraan en zonder beschadigingen) en ongebruikt binnen 14 dagen na ontvangst retour wordt gezonden. De verzendkosten voor retournering zijn voor jou als koper. Wil je niet ruilen maar alleen retourneren? Dan vergoeden wij het aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten.

6.3 Aansprakelijkheid
Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden. Kleuren kunnen soms iets afwijken afhankelijk van de kleurinstellingen op je computer. Houd hier rekening mee. Twijfel je over de kleur? Neem dan contact met ons op.

6.4 Retourvoorwaarden

- Bij het retourneren van de artikelen dient een volledig ingevuld retourformulier te worden bijgevoegd. 
- Retourneringen dienen gefrankeerd verzonden te worden, ongefrankeerde retourneringen worden niet geaccepteerd. 
- De artikelen dienen ongebruikt en in de originele verpakking met aanhangende kaartjes te worden verzonden. 

  6.5 Retourneren door klacht
  Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen wij de kleding en verwerken wij de bestelling. Toch kan er wel eens iets misgaan:

  - Per ongeluk is het verkeerde artikel toegezonden
  - Je bestelling is tijdens de verzending beschadigd geraakt
  - Een artikel vertoont een fabricagefout

   Meld ons een eventuele klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem voordat je het artikel terugzendt even contact met ons op, want de klacht moet wel duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt. Bij duidelijke klachten nemen wij vanzelfsprekend de verzendkosten voor zowel de retourzending als voor het vervangende artikel voor onze rekening. Wij lossen het graag samen met je op. 

   6.6 Klacht te laat
   Indien je de klacht pas na 5 werkdagen bij Little Miss Juliette indient, zijn wij gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 

   6.7 Vervallen garantie
   Jouw garantie op artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Little Miss Juliette wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer je het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

   6.8 Eigendomsvoorbehoud
   Little Miss Juliette blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

   7. Betaling 
   7.1 Betaalmethode selecteren
   Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaal je zelf op welke wijze de betaling tot stand zal komen. Je kunt betalen met iDeal of Creditcard.

   7.2 Levering na betaling
   Little Miss Juliette gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. 

   7.3 Incassokosten
   Als je in gebreke blijft aan je betalingsverplichtingen te voldoen, kan Little Miss Juliette niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Little Miss Juliette moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Little Miss Juliette kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

   8. Intellectuele eigendomsrechten 
   8.1 Intellectuele eigendomsrechten
   De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van Little Miss Juliette, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig beeldmateriaal, formats, software en overige materialen, liggen bij Little Miss Juliette.

   9. Aansprakelijkheid 
   9.1 Aansprakelijkheid
   Indien door Little Miss Juliette geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Little Miss Juliette jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 6 is geregeld.  

   9.2 Beperking
   De aansprakelijkheid van Little Miss Juliette voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.  

   9.3 Uitsluiting
   Little Miss Juliette sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Little Miss Juliette, waaronder de website, door een derde.

   10. Diversen 
   10.1 Afwijkingen algemene voorwaarden
   Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 

   10.2 Erkenning elektronische communicatie
   De administratie van Little Miss Juliette geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 

   10.3 Nietig verklaring
   Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Little Miss Juliette zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

   11. Toepasselijkrecht 
   11.1 Toepasselijkrecht en bevoegderechter
   Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Little Miss Juliette aangepast worden. Little Miss Juliette adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. 
   Je moet ervoor zorgen dat de gegevens die je aan Little Miss Juliette verstrekt, juist, volledig en actueel zijn. Ook garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel.  
    

   /* hide selectors with only one choice */ $( $('.selector-wrapper').filter( function() { return $(this).find('option').size() < 2; }).hide() )